Organizing Committee-OMEP
Login | Register |   |     |     |  
Organizer: World Organization for Early Childhood Education
Contractors: OMEP China Committee;
                        China Early Childhood Education  Research  Association;
                        East China Normal University

Organizing Committee

ChairpersonLijuan Pang  Yongping Yu

MembersYouhua He    Aihua Hua   Jin Huang   Minjing Ni   Biao Sang   Huamin Wang 

                     Houqing Yin   Huifeng Yan  Jing Zhou   Xin Zhou